Agreement and terms of use BeeChat

This Agreement regulates the relations between the Administration of the information resource «BeeChat» and an individual who seeks and disseminates information on this resource.

Information resource «BeeChat» not a mass media, the Administration of a resource does not edit the information posted and is not responsible for its content.

A user posting information on the resource «BeeChat», independently represents and protects its interests arising in connection with the placement of the specified information, in relations with third parties.

BeeChat Terms And Policies


เราได้สร้างมาตรฐานแอปตามที่ Google Play กำหนดและห้ามเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือไม่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ เพื่อความ ปลอดภัยและเชื่อถือได้

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาหรือส่งเสริมเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง เช่น ภาพแสดงท่าทางยั่วยุทางเพศ ลามกอนาจาร หรือบริการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความพึงพอใจทางเพศแสดงภาพกิจกรรมทางเพศ หรือท่าทางที่เป็นการชี้นำทางเพศ ภาพสำหรับโปรโมตเซ็กส์ทอย เนื้อหาที่แสดงภาพ บรรยาย ส่งเสริมการร่วมเพศระหว่างมนุษย์ สัตว์ โปรโมตบริการค้าประเวณีหรือบริการอื่นๆ ที่อาจมองว่าเป็นการให้บริการทางเพศเพื่อแลกกับค่าตอบแทน

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมความรุนแรงหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชังต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตามเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติในระบบหรือการสร้างคนชายขอบ

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาที่แสดงภาพหรือส่งเสริมการใช้ความรุนแรงอย่างไร้เหตุผล ตลอดจนกิจกรรมอันตรายอื่นๆ

- แอปไม่อนุญาตให้องค์กรก่อการร้าย รวมถึงการสรรหาสมาชิกใหม่เข้าร่วมในองค์กร

- แอปไม่อนุญาตแสดงภาพกราฟิกหรือบรรยายความรุนแรงที่สมจริง หรือความรุนแรงที่เป็นภัยคุกคามต่อคนหรือสัตว์

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย เช่น เนื้อหาที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการของผู้ก่อการร้าย เนื้อหาที่ยุยงให้เกิดความรุนแรง หรือเนื้อหาที่เฉลิมฉลองการโจมตีของผู้ก่อการร้าย หากโพสต์เนื้อหาที่เกี่ยวกับการก่อการร้ายด้วยวัตถุประสงค์ในด้านการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ โปรดอย่าลืมให้ข้อมูลที่เพียงพอเพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจบริบทที่ต้องการนำเสนอ

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหา หรือนำเสนอภัยธรรมชาติ ความโหดร้ายทารุณ ความขัดแย้ง ความตาย หรือเหตุน่าสลดใจอื่นๆ เหตุการณ์โศกนาฏกรรมสำคัญ อาจมีการแสวงหาประโยชน์จากเหตุการณ์โศกนาฏกรรม

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีหรือสนับสนุนการคุกคาม การล่วงละเมิด หรือการกลั่นแกล้ง ขัดแย้งระหว่างประเทศหรือความขัดแย้งทางศาสนา เนื้อหาที่มุ่งหาประโยชน์จากผู้อื่น รวมถึงการขู่กรรโชก ฯลฯ ทำให้ผู้อื่นอับอาย คุกคามเหยื่อหรือเพื่อนและครอบครัว

- แอปไม่อนุญาตเนื้อหาที่สนับสนุนการขายวัตถุระเบิด อาวุธปืน กระสุน หรืออุปกรณ์เสริมบางอย่างสำหรับอาวุธปืน แสดงวิธีผลิตวัตถุระเบิด อาวุธปืน กระสุน หรืออุปกรณ์เสริมที่ถูกจำกัดสำหรับอาวุธปืน หรืออาวุธอื่นๆ รวมถึงวิธีการแปลงอาวุธปืนให้เป็นแบบอัตโนมัติหรือเลียนแบบความสามารถในการยิงแบบอัตโนมัติ

- ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ดึงดูดความสนใจของเด็กแต่มีธีมเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ เนื้อหาที่มีภาพการล่วงละเมิดทางเพศ


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

- สงวนสิทธิในการปรับปรุงหรือแก้ไข BeeChat หรือเนื้อหาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

- สงวนสิทธิที่จะปฏิเสธหรือจำกัดการเข้าถึง BeeChat ของบุคคลใดๆ หรือหมายเลข ip โดยไม่โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวหรือระบุเหตุผลในการดำเนินการนั้น

- ไม่ขอรับผิดชอบความเสียหาย และชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทุกกรณี เนื่องมาจากการใช้งาน BeeChat